W dniu 20. października 2020 r. Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO- podpisała z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dwie umowy, w ramach których powierzono Fundacji -ECHO- dwa granty w ramach projektu grantowego : „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Projekt grantowy finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu inwestycyjnego 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Cel projektu

Celem projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa  osób z niepełnosprawnościami” jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych w ramach zadań zlecanych przez PFRON poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w czasie epidemii rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowanej przez organizacje pozarządowe w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Granty są przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania organizacjom realizującym na podstawie umów z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Fundacja -ECHO- dzięki otrzymanym grantom może zapewnić bezpieczeństwo  uczestników (specjalistów, wolontariuszy i pozostałych pracowników oraz beneficjentów),  dwóch projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj.:

Kierunek pomocy 2: ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w ramach konkursu 1/2018 pn. „SZANSA – ROZWÓJ – NIEZALEŻNOŚĆ”

Kierunek pomocy 1: WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNEK PRACY

w ramach konkursu 1/2018 pn. „SZANSA – ROZWÓJ – NIEZALEŻNOŚĆ”

Realizacja grantu odbywa się w okresie 1 września – 31 grudnia 2020 r.