Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO-.
Realizuje projekt Aktywni w -ECHO-

Projekt pod nazwą ,,Aktywni w -ECHO-’’ obejmuje aktywizację społeczną i zawodową osób z wadami słuchu i mowy i/lub sprzężeniami.

Cel projektu

Główne założenia projektu mają na celu likwidację bądź ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego oraz zwiększanie szans na samodzielne życie w społeczeństwie dzieci, młodzieży i dorosłych z wadą słuchu i/lub sprzężeniami.
Realizacja projektu obejmuje okres od 01.12.2018 roku do 30.11.2021 roku.
Celem zadania jest wsparcie 160 dzieci, młodzieży, jak i dorosłych osób z wadą słuchu i/lub sprzężeniami, w dążeniu do usamodzielnienia się, w tym m.in.:
– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin,
– poprawa funkcjonowania psychospołecznego,
– wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy,
– aktywizacja społeczna,
– przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania społecznego,
oraz
– aktywizacja zawodowa 20 osób w formie zatrudnienia wspomaganego, w tym zatrudnienie na otwartym ryku pracy 15 osób.

W ramach projektu oferujemy

  1. Wsparcie indywidualne
    (terapia surdologopedyczna, surdopedagogiczna, psychologiczna, integracja sensoryczna).
  2.  Wsparcie grupowe (Logorytmika, Sensoraczki, Gordonki).  
  3. Wsparcie zawodowe – Zatrudnienie Wspomagane.
  4. Grupy samopomocy dla młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu oraz dla rodziców/opiekunów dzieci z wadą słuchu i/lub sprzężeniami.
  5. Prowadzenie działań informacyjnych dot. problematyki i poradnictwa w zakresie dostępnych form wsparcia, w tym m.in. uregulowań prawnych.