Klauzula informacyjna

PFPDN -ECHO- przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO i przepisami krajowymi. Klauzula informacyjna RODO dostępna jest w Biurze Projektu.  Podczas rejestracji Beneficjent/ka zapoznawany/a  z klauzulą informacyjną.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO-, ul. Grójecka 65A II piętro, 02-094 Warszawa, KRS: 0000174905,
  NIP: 526-16-95-995, REGON:
 2. Z Fundacją można kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych i korzystania z uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych:

– listownie na adres: Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO-,
ul. Grójecka 65A II piętro, 02-094 Warszawa

– przez e-mail.: biuro@fundacja-echo.pl

 1. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:
 • w ramach uprawnionej działalności Fundacji prowadzonej w celu realizacji jej celów statutowych za uprzednią Pani/Pan zgodą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust 2 lit a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednakże brak zgody uniemożliwia korzystanie ze wsparcia Fundacji. Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Celem wycofania zgody można też przesłać maila na adres e-mail biuro@fundacja-echo.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 • w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. z zakresu prawa podatkowego, przepisów rachunkowych oraz z innych przepisów obowiązujących Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust 2 lit b RODO);
 • w celach wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne podstawy wymienione w artykułach 6 i 9 RODO legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
 2. Z uwagi na organizację świadczenia usług przez Fundację i z uwagi na naszą działalność jako organizacji pozarządowej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa;
 • podmiotom realizującym wsparcie dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektów, w szczególności np. podmiotom będącym instytucjami finansującymi projekty w tym Państwowemu Funduszowi Osób Niepełnosprawnych, podmiotom partnerskim, innym podmiotom;
 • podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu Administratora podmiotom wykonującym działalność terapeutyczną, psychologiczną, prawną, leczniczą, współpracującym z Administratorem, w celu zapewnienia świadczenia przez Fundację usług w ramach działalności statutowej Fundacji czy innych usług koniecznych w zakresie udzielanego Pani/Panu świadczenia/wsparcia, a także usługodawcom zaopatrującym Fundację w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające działalność statutową Fundacji  w niezbędnym, minimalnym zakresie uzasadnionym wykonywaniem tych usług (w tym np. obsługi księgowej, fakturowej, obsługi informatycznej, itp.);
 • osobom upoważnionym przez Panią/Pana.
 1. Dane osobowe w myśl przepisów RODO nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).
 2. Administrator przechowuje Pani/Pana danych osobowe:
 • w sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu cofnięcia tej zgody,
 • jednakże niezależnie od powyższego możliwe jest przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa przez okresy wskazane tymi przepisami, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych np. obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego lub np. w zakresie przechowywania dokumentacji projektowej,
 • także w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przechowywania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
 • do celów archiwizacyjnych w zakresie danych niezbędnych np. do wykazania rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator przechowuje dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 1. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i w zakresie tam wskazanym tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jednakże prawo do usunięcia danych tzn. prawo do bycia zapomnianym, nie jest prawem bezwzględnym i jest ograniczone w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3
 2. Administrator obecnie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).