ECHO PROGRES Holistyczny Model Wsparcia Osób Niesłyszących Fundacji-ECHO-

 1. Wsparcie obejmuje osoby niesłyszące od urodzenia do dorosłości i ich  rodziny
   oraz otoczenie społeczne.
 2.  Terapia  indywidualna  i grupowa jest realizowana  poprzez długofalowe,  kompleksowe oddziaływania logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, stymulację rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego (ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania).
 3. Indywidualne i interdyscyplinarne podejście do każdego podopiecznego.
 4. Współudział rodziców w tworzeniu indywidualnej ścieżki terapii dziecka.
 5. Tworzenie programów wsparcia dla młodzieży i dorosłych – organizowanie grup wsparcia, zatrudnienia wspomaganego oraz współpracy międzynarodowej.
 6. Poznawanie i włączanie do terapii Polskiego Języka Migowego (PJM) oraz alternatywnych środków komunikowania się.
 7. Angażowanie  podopiecznych w wydarzenia kulturalne, rekreacyjne i sportowe.
 8. Angażowanie rodziców w działania samopomocowe – tworzenie grup wsparcia, podejmowanie działań w Radzie Rodziców.
 9. Realizowanie wolontariatu w różnych formach w Fundacji, w kraju i  za granicą.
 10. Organizowanie wyjazdów terapeutycznych ( w tym turnusów rehabilitacyjnych).
 11. Budowanie  odpowiedniego klimatu w pracy terapeutycznej i codziennych relacjach – wzajemnej pomocy, szacunku  i współpracy- tworzenie jednej Wielkiej Rodziny.
 12. Kooperacja z organami administracji państwowej, samorządem lokalnym,
  z placówkami oraz firmami państwowymi i prywatnymi (w tym medycznymi
   i edukacyjnymi) a także z organizacjami pozarządowymi.

ECHO Progress (aby poznać szczegóły, kliknij w wybrane pole: TERAPIA, EDUKACJA NAUKA, KULTURA… etc.)

ECHO Progress (aby poznać szczegóły, kliknij w wybrane pole: TERAPIA, EDUKACJA NAUKA, KULTURA… etc.)
TERAPIA EDUKACJA NAUKA AKTYWIZACJA ZAWODOWA PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE WSPÓŁPRACA z organami administracji państwowej i samorządem lokalnym RZECZNICTWO WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA ZE SPECJALISTYCZNYMI PLACÓWKAMI SŁUŻBY ZDROWIA, FIRMAMI MEDYCZNYMI WOLONTARIAT KULTURA I REKREACJA WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

TERAPIA

Terapia realizowana jest poprzez różnego rodzaju programy, projekty, turnusy rehabilitacyjne.
Programy i projekty rehabilitacyjne.
Celem tych działań jest zminimalizowanie wykluczenia społecznego oraz zwiększenie samodzielności i niezależności osób niedosłyszących i niesłyszących oraz ze sprzężeniami, w wieku od 0 aż do osiągnięcia wieku emerytalnego, poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia w Fundacji, w ramach rehabilitacji ciągłej. Stymulowanie rozwoju poznawczego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w dążeniu do niezależności życiowej.

Turnusy rehabilitacyjne. Fundacja realizuje turnusy rehabilitacyjne od początku swojej działalności, tj. od 1995 roku. Są to wyjazdy usprawniające i rekreacyjne dla osób (głównie dzieci) z wadą słuchu, na których prowadzone są zajęcia terapeutyczne w oparciu o pracę indywidualną i grupową, pobudzające wszechstronną stymulację rozwoju. Programy turnusów uwzględniają wszechstronne działania na rzecz szeroko rozumianego rozwoju jednostki z uszkodzeniem słuchu, dlatego też wypoczynek letni jest wzbogacony zadaniami stymulującymi szczególnie te sfery, które z powodu niesprawności ograniczają pełne poznanie otaczającego świata i uczestnictwo w życiu społecznym.

Działania programy, projekty wspierające rehabilitację słuchu i mowy. Celem jest wielospecjalistyczna, zintensyfikowana stymulacja rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego, językowego dziecka z uszkodzonym słuchem, dodatkowymi niepełnosprawnościami oraz włączenie w proces terapii środowiska rodzinnego dziecka, jak i zapewnienie optymalnego rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka. Dostarczenie rodzinom specjalistycznej pomocy i wsparcia i przygotowanie dziecka do integracji społecznej na poziomie grupy rówieśniczej.

EDUKACJA NAUKA

Działania edukacyjne prowadzone przez Fundację obejmują szkolenia, warsztaty, konsultacje dla wychowawców i nauczycieli z przedszkoli i szkół do których uczęszczają nasi podopieczni. Celem kształcenia jest zapoznanie ich ze specyficznymi potrzebami niesłyszącego dziecka przebywającego w placówce ogólnodostępnej. Współpracujemy również z Uczelniami Wyższymi w ramach praktyk studenckich oraz wspólnych projektów. Realizujemy wspólne działania ze szkołami i Ośrodkami dla Głuchych (m.in. Instytutem Głuchoniemych im. Księdza Jakuba Falkowskiego, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie). Bierzemy czynny udział w konferencjach i badaniach naukowych. Prowadzimy biblioteczkę dla rodziców i podopiecznych.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA

Rehabilitacja zawodowa realizowana jest w Fundacji głównie pod postacią zatrudnienia wspomaganego. Oznacza to, że dorosła osoba z wadą słuchu wymagająca pomocy w uzyskaniu zatrudnienia może liczyć na wsparcie trenera pracy. Metoda ta opiera się na współpracy z trenerem pracy, który najpierw stara się zaangażować beneficjenta w cały proces, po czym ustala preferencje beneficjenta, a następnie, na ich podstawie i razem z nim poszukuje pracy. Trener często pojawia się na rozmowach kwalifikacyjnych, w jakich uczestniczy beneficjent, pomaga nawiązać dobre relacje ze współpracownikami, uczestniczy w ustalaniu warunków zatrudnienia, pomaga beneficjentowi w szkoleniach firmowych. Po uzyskaniu zatrudnienia trener pracy sprawdza, przez jakiś czas, czy wszystko przebiega prawidłowo. Metoda ta ma na celu nie tylko zatrudnienie, ale rozwój zawodowy – planowanie kariery zawodowej beneficjenta. Zatrudnienie wspomagane jest realizowane w PFPDN ECHO zgodnie ze standardami Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego. W Fundacji działa również Agencja Zatrudnienia, która umożliwia aktywizację zawodową osobom potrzebującym różnorodnego wsparcia na otwartym rynku pracy.

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

Projekty Międzynarodowe i Wolontariat Europejski.
Projekty międzynarodowe realizowane są zazwyczaj we współpracy z innymi jednostkami : Organizacjami Pozarządowymi, Uczelniami Wyższymi, Koalicjami…
Realizujemy i realizowaliśmy projekty w ramach ERASMUS+ , „Młodzież w działaniu”,
z Fundacją RA i DO Międzynarodowym Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych.
Wolontariat Europejski
Jesteśmy akredytowaną Organizacją Wysyłającą wolontariuszy w ramach Akcji 2 Wolontariat Europejski Wspólnotowego Programu "Młodzież w działaniu". W ramach Wolontariatu Europejskiego (European Yoluntary Service) młodzież w wieku od 18 do 30 lat może spędzić za granicą okres do 12 miesięcy, pomagając przy realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnej. Dotyczą one zagadnień takich jak: środowisko naturalne, kultura i sztuka, zajęcia z dziećmi, młodzieżą, ludźmi starszymi, działania przeciwko rasizmowi, ksenofobii i narkomanii, informacja europejska, sport i rekreacja, bezrobocie oraz wiele innych.
Wolontariusze poznają inną kulturę i język, zyskują nowe doświadczenia oraz nawiązują międzynarodowe znajomości. Często odkrywają swój potencjał, lepiej poznają siebie.

WSPÓŁPRACA z organami administracji państwowej i samorządem lokalnym

Fundacja bierze udział w pracach Komisja Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich ds. Osób Głuchych oraz Parlamentarnego Zespołu do spraw Głuchych w Sejmie RP. Współpracuje z PFRON przy realizacji kluczowych programów i projektów.
Działamy w Kolacji na Rzecz Ochoty. Współpracujemy na wielu płaszczyznach
z poszczególnymi urzędami dzielnic Warszawy (szczególnie dzielnicy Warszawa- Ochota). Współorganizujemy festyny i imprezy kulturalne odbywających się w dzielnicach Warszawy. Realizujemy wspólne projekty. Bierzemy udział w Komisji Dialogu Społecznego przy Biurze Edukacji M. St. Warszawy oraz w Komisji Dialogu Społecznego Niepełnosprawnych przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Miasta st. Warszawy.

RZECZNICTWO

PFPDN-ECHO- opiniuje akty prawne, dotyczące wszystkich dziedzin życia dziecka niedosłyszącego (np. postulowanie zmian w ustawach dotyczących języka migowego, dofinansowań do aparatów słuchowych, rehabilitacji zawodowej, o systemie oświaty, zdrowia, orzecznictwa itp.) Bierze udział w konsultacjach społecznych dotyczących ustawy ,,Za Życiem” oraz Programu Rządowego „Dostępność Plus”. Gromadzi i udostępnia akty normatywne. Popularyzuje wiedzę w społeczeństwie o problemach podopiecznych Fundacji ich potrzebach i możliwościach.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Fundacja współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w dziedzinie niedosłuchu, różnych niepełnosprawności i innych związanych z NGO (CODA-Polska, Kultura Bez Barier, Polski Komitet Audiofonologii, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Fundacja Instytut Historii Głuchych "Surdus Historicus”, SUITA, PTI, KOKON, PZG, Słyszeć Bez Granic, PSPS, Integracja, Fundacja Orange, Usłyszeć Świat, Fundacja im. Leopolda Kronenberga Fundacja Kultura bez Barier i inne)
Tworzy i jest członkiem wielu Koalicji i organizacji parasolowych, które wspierają organizacje pozarządowe (między innymi Koalicji na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Federacji Mazowia, Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, Kongresu Osób z Niepełnosprawnością, Centrum Wolontariat, Centrum Szpitalna, Klon /Jawor i inne).

WSPÓŁPRACA ZE SPECJALISTYCZNYMI PLACÓWKAMI SŁUŻBY ZDROWIA, FIRMAMI MEDYCZNYMI

W ramach współpracy z firmami Fundacja prowadzi Bank Aparatów Słuchowych
-ECHO-. Aparaty słuchowe są bezpłatnie wypożyczane małym dzieciom z wadą słuchu oraz młodzieży i osobom dorosłym które, są podopiecznymi Fundacji-ECHO- oraz czekają na implant ślimakowy lub mają własne aparaty w serwisie, albo nie posiadają jeszcze własnych aparatów słuchowych, a także chcą przetestować aparaty innych firm. Firmy wspierające: BERNAFON, SONOVA, OTICON, INTERTON, RESOUND, CEDIS Współpracujemy również z protetykami słuchu, którzy udzielają konsultacji i przeprowadzają bezpłatne badania słuchu. Prowadzimy szeroko pojętą wymianę informacji na temat nowych technologii w dziedzinie aparatów słuchowych, implantów ślimakowych, urządzeń wspomagających słyszenie oraz sprzętu potrzebnego osobom niesłyszącym do samodzielnego życia. Współpracujemy ze specjalistycznymi placówkami służby zdrowia i firmami medycznymi na polu nauki współtworząc nowe metody rehabilitacji słuchu i mowy, uczestniczymy w badaniach naukowych oraz tworzeniu pomocy dydaktycznych, niezbędnych do terapii. Realizujemy wspólne projekty mające na celu poprawę jakości życia dzieci, młodzieży i osób dorosłych z uszkodzonym słuchem. Placówki medyczne to miedzy innymi: Międzynarodowe Centrum Mowy i Słuchu, Centrum Zdrowia Dziecka, Instytut patologii i Fizjologii Słuchu i inne. Firmy: MED.-EL, MEDICU, FONETIKA. Uczestniczymy i współorganizujemy spotkania i konferencje z udziałem specjalistów: lekarzy, pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów .

WOLONTARIAT

W Fundacji jest prowadzona szeroka działalność wolontarystyczna.
Wolontariusze na co dzień pomagają w pracach biurowych oraz organizacji różnych imprez w siedzibie Fundacji. Są to osoby z rodzin naszych podopiecznych (babcie, prababcie, rodzice) oraz studenci, nasi podopieczni, uczniowie szkół warszawskich. Wolontariusze specjaliści wspierają naszych terapeutów podczas zajęć.
Wolontariat pracowniczy realizowany jest we współpracy z firmami, w ramach którego organizujemy wspólne działania dla podopiecznych Fundacji i pracowników firm.
W 2009 Fundacja –ECHO- uzyskała Akredytację Organizacji Wysyłającej Wolontariatu Europejskiego. W ramach tego Wolontariatu (European Yoluntary Service) młodzież w wieku od 18 do 30 lat może spędzić za granicą okres do 12 miesięcy, pomagając przy realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnej. Realizujemy ten wolontariat we współpracy z Fundacją RA i DO Międzynarodowym Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych.

KULTURA I REKREACJA

Podopieczni Fundacji uczestniczą w wielu wydarzeniach artystycznych i kulturalnych. Współtworzą i biorą udział w różnych formach artystycznego wyrazu: w przedstawieniach teatralnych, zajęciach muzycznych, tanecznych, warsztatach fotograficznych, plastycznych. Młodzi-dorośli podopieczni spotykają się raz w miesiącu na spotkaniach
w siedzibie Fundacji. Jesteśmy współorganizatorami i uczestnikami imprez kulturalnych takich jak Impreza Choinkowa, Dzień Dziecka, Dzień Sportu i innych. Nasi podopieczni zwiedzają ciekawe miejsca w kraju i zagranicą. Biorą udział w obozach i regatach żeglarskich. Fundacja współpracuje z ośrodkami kultury oraz dzielnicowymi i gminnymi wydziałami kultury.

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

Współpraca z biznesem opiera się na wzajemnym szacunku i obopólnych korzyściach. Fundacja współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Realizowaliśmy miedzy innymi projekt pod nazwą „Mali Ratownicy” z Firmą Volkswagen. Rozpoczęliśmy w 2019 r i obecnie realizujemy projekt pod nazwą „Zadbaj o słuch- bądź w kontakcie ze światem” z Firmą Słuchmed. Współpracujemy z Firmą EDEN, Pioneer, Raben i innymi.
W wyniku współpracy niektórzy przedsiębiorcy przekazują dotacje na cele statutowe Fundacji.