Aleksandra Włodarska vel Głowacka,
Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO-
Wydawca:

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu
Ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2,
61-614 Poznań
www.psps.pl
Kwartalnik PSPS
PROTETYKA SŁUCHU Nr3 2/2020 kwiecień-czerwiec
ISSN 2658-048

STRESZCZENIE

W artykule podjęto próbę przybliżenia czytelnikowi specyfiki funkcjonowania osób Głuchych/słabosłyszących oraz wskazania czynników, które
wpływają na uszkodzenia słuchu. Brak słuchu ma ogromny wpływ nie tylko na osobę dotkniętą uszkodzeniem słuchu, ale również na jej otoczenie:
rodzinę, środowisko. Największe oddziaływanie niedosłuchu koncentruje się w sferze braku dostępu do informacji oraz komunikowania się
z innymi osobami. Osoby Głuche/słabosłyszące kompensują sobie brak zmysłu słuchu między innymi wizualnymi zdolnościami percepcyjnymi
oraz zwiększonym polem widzenia obwodowego. Różnorodne przyczyny niedosłuchu mogą wystąpić w każdym okresie życia człowieka.
Ma to wpływ na specyficzne spostrzeganie utraty słuchu oraz niejednakowe postępowanie wobec tej niepełnosprawności. Ustawa z dnia
19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych formach komunikowania się (Dz.U. Z 2017.0.1824) [1] oraz ratyfikowana 06.09.2012 r. przez Polskę
Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ [2] dają możliwości w wyrównaniu szans życia osób z niepełnosprawnościami. Jednak
instytucje nie przestrzegają w pełni tych praw, stąd dostęp osób niesłyszących do większości usług i informacji jest ciągle niewystarczający.

Otaczający nas hałas oraz niewłaściwe stosowanie nowych technologii generują problem niedosłuchu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Osoby starsze dotknięte utratą słuchu w wieku senioralnym, nie uzyskując odpowiedniej pomocy, popadają w depresję i izolację społeczną.
Kultura Głuchych stwarza pewne normy, które w codziennym życiu mogą być różnie odbierane i rozumiane przez osoby słyszące. W artykule
przedstawiono niektóre charakterystyczne zachowania osób Głuchych słabosłyszących i zwrócono uwagę na savoir-vivre osób Głuchych

Słowa kluczowe: Głuchy, słabosłyszący, PJM, dostęp do informacji, CODA, komunikacja

Pełny artykuł kliknij na  KLIKNIJ