Polska Fundacja Pomocy

Dzieciom Niedosłyszącym
-ECHO-.
Realizuje projekt

Aktywni i niezależni

3 marca Światowy Dzień Słuchu
Jak dbać o słuch? Słuch to jeden z 5-ciu podstawowych zmysłów człowieka. Tradycyjnie są to: słuch, wzrok, węch, smak i dotyk. Jednak to słuch, gdy jest z nim … Czytaj dalej

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO- w grudniu 2021 uzyskała dotację z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na projekt zatytułowany AKTYWNI I NIEZALEŻNI. 
Projekt będzie realizowany przez 3 lata – od 3 grudnia 2021 do 30 listopada 2024 r.

Projekt pod nazwą ,,Aktywni i niezależni ’’ obejmuje aktywizację społeczną i zawodową osób z wadami słuchu i mowy i/lub sprzężeniami.

Cel projektu

  • aktywizacja społeczna – wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania społecznego,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin,
  • aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w formie zatrudnienia
    wspomaganego,
  • wzrost aktywności zawodowej oraz poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na
    otwartym rynku pracy, poprzez działania zwiększające ich kompetencje.

DLA KOGO PROJEKT

Uczestnikami projektu mogą być: 

mieszkańcy miasta stołecznego Warszawy;
⦁ osoby głuche i słabosłyszące, lub ze sprzężeniami, zarówno młodzież od 15 roku życia, jak i dorośli bez ograniczeń wiekowych;
⦁ osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument równoważny orzeczeniu, potwierdzający niepełnosprawność.

W 3-letnim okresie planujemy pomóc 160 osobom z niepełnosprawnościami i 40 osobom z ich otoczenia.

 

W ramach projektu oferujemy
następujące formy wsparcia:

⦁ grupy samopomocy dla młodzieży, dorosłych, dla rodziców/opiekunów,
⦁ wsparcie pedagoga (konsultacje/interwencje/zajęcia),
⦁ wsparcie psychologa (konsultacja/terapia indywidualna),
⦁ wsparcie asystenta (pomoc w załatwianiu różnych spraw i realizacji określonych celów),
⦁ pomoc prawną,
⦁ aktywizację zawodową w formie zatrudnienia wspomaganego przy pomocy trenera pracy,

Z ww. wsparcia może skorzystać także najbliższe otoczenie podopiecznych (m.in. rodzice/opiekunowie).
We wszystkich działaniach projektu będą pomagać tłumacze języka migowego zgodnie z potrzebami.

Projekt obejmuje także działania w zakresie dostępności cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej i architektonicznej. Będziemy dzielić się wiedzą i uważnie słuchać jakie potrzeby mają nasi podopieczni bez względu na rodzaj niepełnosprawności. W miarę możliwości będziemy się starali tym potrzebom sprostać. Zapewniamy możliwość dostosowania sposobów komunikowania się do preferencji osób biorących udział w projekcie podczas spotkań grupowych, jak i indywidualnych. Będzie można zatem skorzystać ze wsparcia tłumacza języka migowego, a także z pętli indukcyjnej i systemu FM w odbiorze informacji w języku polskim drogą słuchową.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą:

⦁ zgłosić się do p. Aleksandry Włodarskiej vel Głowackiej email: awlodarskavel@gmail.com, tel. 502 213 356
lub do
⦁ do  p. Małgorzaty Żbikowskiej email: malgorzata.zbikowska@fundacja-echo.pl tel. 502-255-682. Osoby Głuche mogą skontaktować się z p. Żbikowską przez kamerę na WhatsApp lub Signal lub Messenger lub Telegram lub Viber.

Biuro Fundacji -ECHO- znajduje się przy ul. Grójeckiej 65A w Warszawie (drugie piętro, domofon nr 7).